Konkurs „Czytam Wszędzie”

Opublikowano: środa, 08 maj 2019

Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów klas IV-VIII SP oraz III G. Konkurs kierujemy do młodych, kreatywnych pasjonatów fotografowania lubiących czytać książki. Liczy się pomysł i kreatywność!

Regulamin konkursu

I Organizator konkursu

Organizatorem konkursu fotograficznego „Czytam wszędzie” jest Biblioteka szkolna PSP w Goszczynie.

II Cel i tematyka konkursu

Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań czytelniczych, promowanie czytelnictwa i literatury, podkreślanie wartości czytania niezależnie od okoliczności, a także rozwijanie wrażliwości estetycznej w dziedzinie fotografii.

III Uczestnicy konkursu

Konkurs fotograficzny „Czytam wszędzie” skierowany jest do uczniów klas IV-VIII SP oraz III G, zainteresowanych fotografią, których pasją jest czytanie książek.

IV Zasady udziału w konkursie

 1. Zgłoszenie do konkursu odbywa się poprzez nadesłanie 1-3 fotografii w wersji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W tytule e-maila należy podać imię i nazwisko kandydata wraz z dopiskiem: „Konkurs fotograficzny „CZYTAM WSZĘDZIE”.
 2. Wykonanie jednej fotografii w formie drukowanej kolorowej lub czarno-białej w formacie A4 (20x30 cm) (spośród 1-3 fotografii nadesłanych drogą e-mailową). Wersję papierową należy dostarczyć do Biblioteki szkolnej PSP w Goszczynie.
 3. Nadesłane zdjęcia powinny przedstawiać Czytelnika (Czytelniczkę) czytającego książkę w ulubionych przez siebie warunkach lub ciekawych, niecodziennych okolicznościach.
 4. Do zgłoszenia należy dołączyć wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz zgodę dot. ochrony danych osobowych. Obydwa dokumenty dostępne są na stronie internetowej.
 5. Przystępując do konkursu, uczestnik akceptuje niniejszy regulamin oraz zapewnia, że:

a) posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy,

b) zgłoszone prace zostały wykonane przez uczestnika i nie kopiują fotografii stworzonych przez osoby trzecie,

c) nie narusza dóbr osobistych osób, które zostały na nich przedstawione oraz innych dóbr prawnie chronionych.

6. Nadesłane prace przechodzą na własność Organizatora konkursu.

Zgłoszenia do udziału w konkursie przyjmowane będą do dnia 24 maja 2019 r.

V Ocena prac i rozstrzygnięcie konkursu

 1. Prace nadesłane na konkurs fotograficzny „Czytam wszędzie” podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora.
 2. Jury dokonuje oceny fotografii po zakończeniu okresu trwania konkursu, biorąc pod uwagę wartość artystyczną, jakość i oryginalność nadesłanych prac.
 3. Spośród nadesłanych prac Jury wybierze trzy fotografie i przyzna trzy nagrody za I, II i III miejsce. Możliwe są również nagrody za wyróżnienia. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.
 4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 30 maja 2019 r.

VI Postanowienia końcowe

 1. Zgłoszenie prac na konkurs oraz wysłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z akceptacją przez Uczestnika konkursu warunków niniejszego regulaminu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do konkursu zdjęć niecenzuralnych, pozbawionych walorów artystycznych oraz naruszających prawa osób trzecich.
 3. Wszystkie nagrodzone prace będą eksponowane przez Bibliotekę szkolną na terenie PSP w Goszczynie.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Biblioteka Szkolna


Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w konkursie fotograficznym pt. "CZYTAM WSZĘDZIE”

1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka .................................................................... (imię i nazwisko) w konkursie fotograficznym pt. "Czytam wszędzie".

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych mojego dziecka (imienia, nazwiska, wieku oraz miejscowości zamieszkania) w celach wynikających z organizacji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 833 z późn.zm.).

3. Wyrażam zgodę na publikowanie nadesłanej przez moje dziecko pracy konkursowej w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, prezentacjach pokonkursowych, na stronie internetowej organizatora konkursu oraz w innych formach utrwaleń.

 

.........................................................               …………..………………………………………………………………

Miejscowość i data                                             Podpis rodzica (opiekuna prawnego) uczestnika konkursu

 

 

 

FORMULRZ ZGŁOSZENIOWY

I edycja szkolnego konkursu fotograficznego
„Czytam wszędzie”

 

PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI

1.Imię i nazwisko uczestnika .................................................................................

2. Klasa .................................................................................

3. Adres mailowy uczestnika/opiekuna dziecka ……………………………………………………

Zgłoszona fotografia:

1)..............................................................................

(tytuł fotografii)

 

2)…………………………………………………

(data i miejsce wykonania fotografii)

OŚWIADCZENIE

1. Akceptuję Regulamin Konkursu Fotograficznego „Czytam wszędzie” i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb promocyjnych konkursu.

2. Oświadczam, iż przesłane prace zostały wykonane przeze mnie osobiście oraz nie naruszają praw autorskich osób trzecich w rozumieniu ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 ze zm.).

3. Wyrażam zgodę na bezterminowe i nieodpłatne wykorzystanie nadesłanych materiałów do konkursu fotograficznego.

.......................................................................

data i podpis uczestnika konkursu

......................................................................

podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika konkursu