Zebranie z rodzicami

Opublikowano: środa, 18 wrzesień 2019

Szanowni Państwo!
Zapraszamy na zebranie z rodzicami 24 września 2019 r. (wtorek), o godz.:
16.30 – wspólne zebranie rodziców na hali sportowej
17.15 – zebrania klasowe.
18.00 – zebranie rad klasowych - wybory Rady Rodziców Szkoły (sala konferencyjna przy hali sportowej)

Tematyka zebrania:
1. Informacje o organizacji roku szkolnego 2019/2020.
2. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów.
3. Wybory rad klasowych rodziców, oraz wybory Rady Rodziców Szkoły.
4. Przedstawienie Szkolnego Programu Wychowawczego - Profilaktycznego Szkoły.
5. Przedstawienie i omówienie klasowych planów wychowawczych.
6. Wybór firmy ubezpieczeniowej.

Na stronie internetowej szkoły została zamieszczona propozycja programu wychowawczo-profilaktycznego - http://pspgoszczyn.pl/images/dokumenty/program_wychowawczo_profilaktyczny.pdf
Szkoły, realizują program wychowawczo-profilaktyczny obejmujący:
1) treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów,
2) treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.
Do kompetencji rady rodziców należy uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.
Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.
W zawiązku z powyższym prosimy o zapoznanie się z propozycją programu wychowawczo-profilaktycznego Publicznej Szkoły Podstawowej w Goszczynie na rok szkolny 2019/2020 i wyrażenie swojej opinii na najbliższym zebraniu.