Wewnętrzny regulamin funkcjonowania PSP w Goszczynie od 1 IX 2020

Opublikowano: niedziela, 30 sierpień 2020

Wewnętrzny regulamin funkcjonowania PSP w Goszczynie

w celu minimalizowania ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa

 od 1 IX 2020 roku

I. Organizacja zajęć w szkole i placówce

 • Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 • Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 • Wszyscy wchodzący do budynku szkoły korzystają z płynu do dezynfekcji rąk.
 • Do budynku szkoły wchodzą tylko uczniowie oraz pracownicy szkoły. Opiekunowie odprowadzający dzieci do szkoły nie mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły.
 • W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.
 • Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu, zapewniając min. 2 metry odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
 • Szybkim i skutecznym sposobem komunikacji z opiekunami ucznia jest wykorzystanie technik komunikacji na odległość poprzez dziennik elektroniczny, telefon, poczta elektroniczna i inne. Prosimy rodziców o uaktualnienie w dzienniku nr. telefonicznych oraz adresów mailowych.
 • Organizacja pracy szkoły umożliwia zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych i ogranicza gromadzenie się uczniów na terenie szkoły. W miejscach, gdzie zachowanie dystansu społecznego będzie utrudnione (korytarze, szatnie), zaleca się stosować środki ochronne, które osłaniają usta i nos.
 • Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 • Przedmioty i sprzęty znajdujące się w salach lekcyjnych, których nie było można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować zostały z pomieszczeń usunięte. Przybory do ćwiczeń wykorzystywane podczas zajęć będą na bieżąco dezynfekowane.
 • Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 • W sali sportowej używany sprzęt sportowy oraz podłoga będą myte detergentem oraz dezynfekowane po każdym dniu zajęć.
 • Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 • Nauczyciele w klasach 1-3 organizują przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 minut.
 • Nauczyciele i uczniowie w klasach 4-8 przemieszczają się pomiędzy salami lekcyjnymi. Rekomendujemy zakładanie maseczek zasłaniających usta i nos.
 • Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.
 • Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
 • Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 • Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a razie potrzeby w innych salach dydaktycznych. Środki do dezynfekcji rąk będą rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna. Świetlice należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
 • Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
 • Zasady realizacji zajęć pozalekcyjnych organizowanych w szkole uwzględniają odpowiednio zasady dotyczące organizacji zajęć lekcyjnych.
 • W organizacji pracy biblioteki szkolnej uwzględniono odbywanie przez książki 3-dniowego okresu kwarantanny. Należy zachować bezpieczną odległość pomiędzy osobami przebywającymi w bibliotece (rekomendowane są 2 metry; minimum 1,5 m).

II. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

 • Wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły mają obowiązek dezynfekowania dłoni lub zakładania rękawiczek ochronnych, mają zakryte usta i nos oraz nie przekraczają obowiązujących stref przebywania.
 • Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.
 • Rekomenduje się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych.
 • Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 • W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych należy wywiesić plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.
 • Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.
 • Na terenie szkoły znajdują się kosze do wyrzucania masek lub rękawic jednorazowych wyłożony workiem. Pracownik obsługi po zawiązaniu worka wyrzuca go do pojemnika na odpady zmieszane.

III. Organizacja żywienia w szkole

 • Przy organizacji żywienia w szkole obowiązują warunki higieniczne wymagane przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia zbiorowego.
 • Korzystanie z posiłków odbywa się w miejscu do tego przeznaczonym zapewniającym prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii.
 • Dania będą podawane przez osobę do tego wyznaczoną..
 • Rekomenduje się spożywanie posiłków przy stolikach z rówieśnikami z danej klasy.
 • Posiłki dostarczać będzie firma cateringowa. Posiłki przywożone będą w jednorazowych pojemnikach.
 • Zużyte pojemniki i sztućce będą odpowiednie segregowane (odpady zmieszane).

 IV. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników

 • Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 • W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka, należy zastosować rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia (np. nieangażowanie w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych, a w przypadku pracowników administracji w miarę możliwości praca zdalna).
 1. Pracownicy szkoły zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną).
 3. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, należy poddać sprzątaniu, zgodnie z procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 4. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.
 • Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.
 • Zapewnienie dzieciom i młodzieży, w tym niepełnosprawnej, bezpłatnego dowozu i opieki do szkoły, odbywa się na zasadach obowiązujących w transporcie publicznym.

 

 

 

Procedury bezpieczeństwa w gabinecie pedagoga

Poniższe wytyczne odnoszą się do gabinetu pedagoga na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.

Celem wdrażanych procedur jest:

 1. Dodatkowe zwiększenie bezpieczeństwa pedagoga, nauczycieli i uczniów oraz rodziców .
 2. Minimalizowanie ryzyka zakażenia pedagoga oraz osób korzystających z zajęć specjalistycznych i konsultacji z pedagogiem.
 3. Ograniczenie liczby kontaktów na terenie gabinetu w danym przedziale czasowym, w ramach zabezpieczenia przed możliwym zakażeniem.

I. Zapewnienie bezpieczeństwa Pedagoga i osób korzystających z gabinetu.

 1. Ograniczenie do niezbędnego minimum ilości spotkań w gabinecie. Preferowany jest kontakt przez dziennik elektroniczny lub telefoniczny.
 2. Na spotkania z pedagogiem Rodzice zobowiązani są do wcześniejszego ustalenia wizyty, aby zmniejszyć liczbę osób przebywających w tym samym czasie w gabinecie i na korytarzu.
 3. W gabinecie może przebywać tylko pedagog i jeden Rodzic/Opiekun (w uzasadnionych przypadkach dwóch). W razie konieczności udziału większej liczby osób spotkania będą się odbywać w pomieszczeniu o większej powierzchni np. w sali lekcyjnej.
 4. Spotkania są przeprowadzane z zachowaniem rekomendowanych odległości pomiędzy osobami (zalecane co najmniej 1,5 m między osobami). Po każdym spotkaniu następuje wietrzenie gabinetu i dezynfekcja.
 5. Dystans ten może być zmniejszony wtedy, gdy wymaga tego dana sytuacja lub stosowane są inne środki ochrony indywidualnej (maseczka, przyłbica, rękawiczki).
 6. W pomieszczeniu umieszczony jest płyn do dezynfekcji w celu odkażenia dotykanej powierzchni po każdej wizycie.
 7. Rodzic zostaje poinformowany o tym, że nie może przyjść na umówioną wizytę jeśli:
 8. a) występują u niego objawy wskazujące na chorobę zakaźną,
 9. b) jest w trakcie odbywania obowiązkowej izolacji lub kwarantanny,
 10. c) zamieszkuje z osobą, która jest poddana obowiązkowej izolacji lub kwarantannie,
 11. d) w ciągu tygodnia miał kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zachorowanie lub skierowaną do izolacji.
 12. Wytyczne dla Pedagoga:
 13. a) Przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem lub zdezynfekować stosownym preparatem.
 14. b) Używać środków ochrony indywidualnej.
 15. c) Jeżeli wymaga tego specyfika spotkania, można zrezygnować z części powyższych elementów, postępując przy tym zgodnie z praktyką bezpieczeństwa:
 • Regularnie, często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem, dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
 • Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
 • Dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po zakończonym dniu pracy.
 • Regularnie (kilka razy w ciągu dnia) czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się uczniowie np. klamki, blaty, oparcia krzeseł.

II. Zapewnienie bezpieczeństwa w gabinecie.

 1. Umawianie wizyt następuje zdalnie. Przyjmowanie Rodziców następuje wyłącznie po wcześniejszym umówieniu za pomocą środków zdalnych: telefon, e-mail.
 2. W widocznym miejscu zostały umieszczone informacje o przyjętych środkach ochrony i procedurach, tak, aby można było zapoznać się z nimi przed wejściem do gabinetu.
 3. Osoby przychodzące do pedagoga muszą być bezwzględnie zdrowe. W przypadku, gdy Rodzic/Opiekun prawny bądź dziecko mają objawy infekcji (katar, kaszel, gorączka, bóle mięśni, biegunka, bóle brzucha itp.) są zobowiązani do odwołania wizyty.
 4. Rodzice/ opiekunowie prawni i inne osoby z zewnątrz wchodzą do szkoły i do gabinetu punktualnie na umówione spotkanie o określonej godzinie.
 5. W celach konsultacyjnych, interwencyjnych czy też mediacyjnych w gabinecie mogą przebywać wraz z uczniami ich rodzice/ prawni opiekunowie (nie więcej niż trzy osoby).
 6. 7. Rodzice i inne osoby z zewnątrz zobowiązani są do noszenia osłony nosa i ust oraz rękawic ochronnych na terenie obiektu, szczególnie we wspólnej przestrzeni .
 7. W przypadku występowania objawów infekcji (gorączka, kaszel, wysypka, uczucie duszności, bóle mięśni, bóle gardła, inne nietypowe) pedagog postępuje wówczas według wytycznych- Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby zakażenia koronawirusem.

 

III. Zapewnienie bezpieczeństwa w czasie zajęć terapeutycznych/spotkań z uczniami.

 1. Uczniowie, po wejściu do gabinetu, myją lub dezynfekują ręce.
 2. Uczniowie w gabinecie mogą zajmują wyznaczone miejsce w czasie zajęć, nie chodzą po gabinecie bez koniecznej potrzeby.
 3. Po zakończonych zajęciach uczniowie myją/ dezynfekują ręce i opuszczają gabinet.
 4. Po zakończonych zajęciach, nauczyciel przeprowadza dezynfekcję pomocy wykorzystywanych na zajęciach i wietrzy salę.