Kształcenie na odległość – zasady organizacji

Opublikowano: wtorek, 14 kwiecień 2020

Zmienione zostały przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19. Określiliśmy zasady prowadzenia nauczania na odległość i stworzyliśmy możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów. Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do odwołania.

Kształcenie z wykorzystaniem metod i technik na odległość oznacza wykorzystanie w procesie edukacji wszelkich dostępnych środków komunikacji, które nie wymagają osobistego kontaktu ucznia z nauczycielem, a także możliwość skorzystania z materiałów edukacyjnych wskazanych przez nauczyciela.

Informacja dla nauczycieli, uczniów, ich rodziców o kształceniu na odległość w szkole

 1. Zdalna realizacja programów nauczania w naszej szkole będzie odbywać się, przede wszystkim, z wykorzystaniem dziennika elektronicznego UONET+, platformy edukacyjnej Microsoft Office 365, Google Classroom
 2. Będą wykorzystywane również inne (wspomagające) źródła komunikacji:
 • poczta elektroniczna,
 • programy do telekonferencji, przy zachowaniu bezpiecznych warunków korzystania z Internetu;
 • lekcje online;
 • programy telewizji publicznej i audycje radiowe;
 • podręczniki, ćwiczenia, karty pracy, które uczeń już posiada.
 • kontakt telefoniczny z nauczycielem;
 • nauczyciele uczniów klas I-III szkoły podstawowej mają obowiązek poinformowania rodziców o dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu.
 1. Zdalne nauczanie będzie realizowane według dotychczasowego tygodniowego rozkładu zajęć dla poszczególnych klas.
 2. Z rozkładu zajęć będą wyłączone takie przedmioty, jak:
 • wychowanie fizyczne, godzina wychowawcza
 • zajęcia pozalekcyjne.
 • mogą być wyłączone zajęcia nieobowiązkowe.
 1. Nauczyciele powinni wysyłać materiały uczniom od godz. 7.30 a nawet, jeśli to możliwe, z wyprzedzeniem (np. wieczorem).
 2. Materiały wysyłane przez nauczycieli do uczniów z orzeczeniami i opiniami powinny być dostosowane do ich różnych potrzeb edukacyjnych
 • nauczyciele przed wysłaniem materiałów, mogą skonsultować się z pedagogiem szkolnym,
 • nauczyciele wspomagający z nauczycielem przedmiotu.
 1. Nauczyciele mają możliwości zdalnego monitorowania i oceniania postępów uczniów zgodne Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania (WZO), po zmodyfikowaniu i przystosowaniu ich do warunków zdalnego nauczania.

Ważne! Nauczaniem zdalnym nie jest tylko nauka w trybie on-line, czy tzw. wideo lekcje!

Uczniowie mogą przesyłać drogą elektroniczną odrobione prace domowe (w postaci skanów lub plików), a jeśli nie mają możliwości skorzystania z Internetu to również telefonicznie mogą porozumiewać się z nauczycielem.

Nauczanie zdalne może więc mieć różną formę, musi jednak uwzględniać możliwości (psychofizyczne i techniczne) wszystkich uczestników tego procesu, czyli szkoły (nauczycieli) oraz uczniów (i ich rodziców). Należy pamiętać o zasadzie równego dostępu i równego traktowania! Bardzo ważna jest higiena pracy ucznia i nauczyciela!

Ważniejsza od wybranej formy nauczania jest możliwość zrealizowania celu nauczania, przy zachowaniu bezpieczeństwa wszystkich stron.

Nie chodzi tylko o bezpieczeństwo fizyczne, związane ze stanem zagrożenia epidemiologicznego, ale także o zagrożenia związane z cyberbezpieczeństwem.

 1. O czym powinni pamiętać:

Wychowawcy klas - w porozumieniu z rodzicami ustala możliwe formy pracy zdalnej lub w inny sposób z każdym uczniem – informacje te przekazuje wszystkim nauczycielom prowadzącym zajęcia w danej klasie.

Nauczyciele

 • Organizują pracę z uczniami, informując ich o możliwym trybie pracy (formach i częstotliwości kontaktu, zakresie zadań, materiałach, terminie i formach indywidualnych konsultacji, terminach i formach oddawania prac itp., zasadach oceniania).
 • Zakres przekazywanych treści i zadań zadawanych do wykonania nie powinien być zbyt obszerny, aby nie przerósł możliwości uczniów, co zniechęci ich do pracy i przyniesie skutki odwrotne do zamierzonych.
 • Nie wszyscy uczniowie mogą mieć w pełni swobodny dostęp do sieci. Niektórzy muszą się dzielić komputerem czy telefonem z rodzeństwem (zwłaszcza młodszym). Warto pamiętać, że: logowanie, przesyłanie, generowanie postaci elektronicznej to dla uczniów dodatkowy czas poświęcony na naukę.
 • Terminy wykonania zadań nie mogą być zbyt krótkie. Wiadomości i zadania od jednego nauczyciela (z jednego przedmiotu) powinny być przekazywane z zachowaniem równomiernego obciążenia ucznia w korelacji z innymi otrzymywanymi zadaniami z pozostałych przedmiotów.
 • Zaleca się, aby instrukcje dla uczniów były proste i jasne, nieprzeładowane treściami nieistotnymi.
 • W komunikacji należy pamiętać o zachowaniu właściwego dystansu w relacjach uczeń-nauczyciel. Prowadzona korespondencja może stanowić część dokumentacji przebiegu nauczania.

Uczniowie

 • Samodzielnie przez e-dziennik lub z pomocą rodziców nawiązują kontakt z wychowawcą i nauczycielami.

Jeśli jeszcze nie masz dostępu do dziennika elektronicznego UONET+ lub dostęp utraciłeś, pomożemy Ci go odzyskać telefonicznie – dzwoń pod numer 48 6632230 lub 789 227 507 lub 606 290 055

 • W zależności od wieku i stopnia samodzielności w korzystaniu z narzędzi do kontaktu zdalnego - organizują naukę własną w domu.
 • Najlepsze efekty daje praca systematyczna!
 • Wszelkie wątpliwości co do formy, trybu czy treści nauczania uczniowie na bieżąco zgłaszają nauczycielom (samodzielnie lub prosząc o pośrednictwo rodziców).
 • Czasu spędzonego przy komputerze nie należy niepotrzebnie przedłużać. Przerwy, nawet krótkie są obowiązkowe!
 • Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa w pracy z komputerem i w Internecie.
 • Należy pamiętać o etykiecie językowej i kulturze w komunikacji z nauczycielami (zwroty grzecznościowe mile widziane!)

Rodzice

 • Należy zachęcać dzieci do samodzielnej pracy.
 • Warto być w kontakcie z wychowawcą i nauczycielami: udostępnić swój numer telefonu, adres e-mailowy, korzystać bardziej regularnie z dziennika elektronicznego, sprawdzać stronę internetową szkoły.

Jeśli jeszcze nie masz dostępu do dziennika elektronicznego UONET+ lub dostęp utraciłeś, pomożemy Ci go odzyskać telefonicznie – dzwoń pod numer 48 6632230 lub 789 227 507 lub 606 290 055

 • W miarę możliwości wspierać (ale nie wyręczać!) dzieci w wykonywaniu zadanych prac.

Edukacja przedszkolna - klasy 0

Trzeba cierpliwie wyjaśniać dzieciom, dlaczego nie mogą iść do „swojego” przedszkola, dlaczego nie mogą spotykać się z koleżankami i kolegami z przedszkola i szkoły, dlaczego nie mogą się bawić ulubionymi zabawkami przedszkolnymi. Nie ma przy tym potrzeby wywoływania u dzieci negatywnych odczuć: strachu, paniki i poczucia niebezpieczeństwa. Podstawową zasadą powinno być unikanie kontaktów z innymi osobami oraz stosowanie się do zasad utrzymywania czystości i higieny. Obecna sytuacja stwarza możliwości wdrożenia dziecka do dokładnego mycia rąk, zasłaniania ust przy kichaniu i kaszlu.

Nauczycielu

Utrzymuj kontakt z rodzicami, korzystając z telefonu, poczty elektronicznej lub komunikatorów, by wspierać ich w rozwiązywaniu pojawiających się problemów. Największym wrogiem dziecka jest nuda, zatem poradź, zaproponuj, jakie można zastosować działania, by dziecko mogło przejawiać ukierunkowaną aktywność, sprzyjającą jego harmonijnemu rozwojowi. Zwróć uwagę na te obszary, w których podczas pracy z grupą zaobserwowałeś słabsze umiejętności dziecka. Zasugeruj pewne rozwiązania pamiętając, że rodzice mają także zazwyczaj obowiązki zawodowe.

Wykorzystaj w tym celu:

 • Stronę dziennik elektroniczny UONET+, stronę internetową szkoły;
 • komunikatory;
 • kontakt telefoniczny, np. z wybranymi osobami z rady rodziców.

Możesz udostępnić rodzicom:

 • propozycje wykonania prac plastycznych, projektów technicznych, zabaw badawczych lub eksperymentów;
 • konkretną propozycję opracowaną na potrzeby zabawy dzieci z jego grupy, adekwatną do realizowanego programu;
 • opracowane przez siebie propozycje twórczej aktywności dzieci;
 • linki do słuchowisk, audycji radiowych, informacje o programach telewizyjnych (pasma edukacyjne Telewizji Polskiej dla najmłodszych dzieci), a także programów, zabaw on-line.

Nie zapominaj, że podstawową formą aktywności dziecka w wychowaniu przedszkolnym jest zabawa.

Pamiętaj, że nie każdy rodzic musi mieć przygotowanie pedagogiczne - uwzględniaj to w informacjach i przekazach do rodziców.

Rodzicu

Wykorzystaj czas, w którym dziecko nie chodzi do przedszkola, na większe usamodzielnienie swojego dziecka – oczekuj od niego większej pomocy przy codziennych czynnościach w domu np. podczas przygotowywania posiłków, sprzątania, czy nawet podczas wykonywania w swoim tempie czynności związanych z ubieraniem się, przygotowaniem do snu, w których bardzo często, z powodu pośpiechu, dzieci są wyręczane. Wykorzystaj pobyt dziecka w domu na rozmowy z nim na różnorodne tematy. W ten sposób będziesz wzbogacał słownictwo swojego dziecka. Znajdź czas na czytanie dzieciom i z dziećmi. Korzystaj z edukacyjnych programów telewizyjnych, zaproponuj dziecku gry planszowe czy zabawy i gry zręcznościowe.

Korzystaj z porad i propozycji nauczyciela. Nie unikaj kontaktu z nim. Pytaj o wszystko i dziel się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi dziecka. W sytuacji zawieszenia pracy przedszkoli i szkół, to na Tobie i nauczycielu spoczywa odpowiedzialność za edukowanie dziecka i stwarzanie mu warunków do wszechstronnego rozwoju.


Edukacja wczesnoszkolna klasy 1 - 3

Do naturalnych potrzeb rozwojowych uczniów z klas I-III na pewno nie należy permanentne siedzenie nad zeszytem, czy książką i tzw. wypełnianie kart pracy. Zamknięcie szkół niestety tworzy pokusę u nauczycieli i samych rodziców natychmiastowego drukowania z zasobów internetowych kart ze szlaczkami, literkami, zadaniami itd. Nie jest to dobry kierunek wspierania rozwoju dziecka, ponieważ nie jest adekwatny do naturalnych potrzeb i oczekiwań rozwojowych dzieci.

Zacząć zatem należy od spokojnego wyjaśnienia dzieciom nowej sytuacji, w której się znalazły, wskazania dlaczego ważny jest proces izolowania rodzin i poszczególnych ludzi. Tu również jest okazja do wdrażania zasad utrzymywania czystości i higieny.

Nauczycielu

Za pośrednictwem dziennika elektronicznego UONET+ i innych form komunikacji, udostępnij rodzicom:

 • propozycje wykonania projektów plastycznych, projektów technicznych, zabaw badawczych lub eksperymentów do wyboru;
 • konkretną propozycję opracowaną na potrzeby zabaw i zajęć uczniów swojej klasy, adekwatnej do realizowanego programu w tej klasie, opracowane przez siebie lub udostępniane propozycje zadań, ćwiczeń, twórczej aktywności uczniów;
 • linki do słuchowisk, audycji radiowych i programów telewizyjnych (pasma edukacyjne Telewizji Polskiej dla najmłodszych dzieci), a także programów, zabaw on-line;
 • propozycje lektur, zestawy ćwiczeń i zadań, zgodnych z założeniami wybranego w danej klasie programu nauczania;
 • jeżeli to możliwe - cyfrową wersję podręcznika danej klasy.

Pamiętaj, aby wspierać aktywności dzieci, a nieco rzadziej zadawać obowiązkowe zadania i ćwiczenia do wykonania.

Nauczycielu, kontaktuj się z rodzicami w rozsądnych odstępach czasowych, przedstawiając propozycje projektów do przeprowadzenia w domu, częściej wskazując czynności praktyczne, niż te, które polegają na wypełnianiu kart pracy.

Rodzicu

Czas, w którym dziecko nie chodzi do szkoły, wykorzystaj z pożytkiem dla dziecka. Pozwól, by stało się ono bardziej samodzielne, lepiej zorganizowane, odpowiedzialne. Pobyt w domu stwarza dodatkowe możliwości wykorzystania czasu na rozmowy z dziećmi na interesujące je tematy. W ten sposób wzbogacasz ich słownictwo i wiedzę o świecie. Wykorzystaj pobyt w domu na wspólne czytanie książek, rozmawianie o nich, objaśnianie. Głośne czytanie oraz słuchanie tekstu czytanego jest najlepszą metodą nauki czytania.

Próbuj włączać dzieci w możliwe do wykonania na ich poziomie wszelkie prace domowe, których przebieg można wzbogacać np. o aspekty matematyczne (obliczanie kalorii produktów użytych do wykonania ciasta, ważenie, odmierzanie, odliczanie), o aspekty związane z ochroną środowiska (np. segregacja śmieci i rozmowa o tym procesie) czy aspekty związane z rozumieniem własnych emocji (np. podczas gier planszowych doświadczanie radości zwycięstwa czy akceptowania przegranej).

Nauka w domu, to także możliwość realizowania rodzinnych projektów edukacyjnych, wspieranych przez nauczyciela.

Szanowni Państwo, to trudny okres dla Państwa dzieci, dla Was i dla pracowników szkoły. Okażmy sobie teraz szczególne wsparcie i zrozumienie. Życzymy wszystkim dużo zdrowia i spokoju. Mamy nadzieję, że po Świętach Wielkanocnych spotkamy się ponownie w szkole.

Dyrekcja Publicznej Szkoły Podstawowej w Goszczynie