Organizacja zajęć w szkole podstawowej od 25 maja

Opublikowano: poniedziałek, 18 maj 2020

I. Organizacja zajęć w szkole podstawowej.

 1. Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w szkole podstawowej.
 2. W grupie może przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci - nie więcej niż o 2. Przy określaniu liczby uczniów w grupie należy uwzględnić także rodzaj niepełnosprawności uczniów.

Jak i komu zgłosić chęć skorzystania dziecka w zajęciach opiekuńczo - wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w szkole?

Rodzice, którzy chcą skorzystać z możliwości zapewnienia opieki przez szkołę, powinni o tym fakcie powiadomić dyrektora:

– przez dziennik elektroniczny,

- telefonicznie, nr. tel. 606290055.

 1. Dodatkowe wytyczne dla dyrektorów i nauczycieli w związku z umożliwieniem opieki uczniom klas I-III i organizacją konsultacji na terenie szkoły: https://www.gov.pl/web/edukacja/dodatkowe-wytyczne-dla-dyrektorow-i-nauczycieli-opieka-uczniow-klas-1-3-i-organizacja-konsultacji-na-terenie-szkoly
 2. Wytyczne GIS, MZ i MEN - edukacja wczesnoszkolna

II. Organizacja konsultacji z uczniami

 1. Od 25 maja br. umożliwiamy uczniom klas VIII uczestnictwo na terenie szkoły w konsultacjach indywidualnych lub w małych grupach.
 2. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb uczniów, a także warunków pracy szkoły. Ich harmonogram i organizację ustali dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielami.
 3. Konsultacje mają charakter dobrowolny dla uczniów i od 25 maja br. są skierowane do tych, którzy już wkrótce przystąpią do egzaminów sprawdzających ich wiedzę. Zależy nam na tym, by w pierwszej kolejności umożliwić organizację konsultacji z przedmiotów zdawanych na egzaminach, a w miarę potrzeb także z innych przedmiotów. Uczeń powinien mieć możliwość wyjaśnienia trudnych kwestii, usystematyzowania materiału czy rozmowy z nauczycielem. Konsultacje mają również umożliwić uczniom poprawę oceny na potrzebę klasyfikacji.
 4. Od 1 czerwca br.uczniowie pozostałych klas będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły. O formie i terminach tych konsultacji rodziców i dzieci poinformuje dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę także sytuację epidemiczną na terenie gminy.
 5. Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół – konsultacje z nauczycielami w szkole

III. Egzamin ósmoklasisty

 1. Przypominamy, że zgodnie z ogłoszonym harmonogramem  egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony od 16 do 18 czerwca br.
 2. Przygotowania do egzaminów zewnętrznych – wytyczne MEN, CKE i GIS