Regulamin wolontariatu Biblioteki Szkolnej

Opublikowano: wtorek, 05 maj 2020

Masz wolny czas i chęć do pracy? Zostań wolontariuszem Biblioteki Szkolnej. Zapoznaj się z Regulaminem wolontariatu.

 

Regulamin wolontariatu Biblioteki Szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej w Goszczynie

 1.  Wolontariat jest inicjatywą Biblioteki Szkolnej skierowaną do wszystkich zainteresowanych, którzy uczęszczają do siódmej lub ósmej klasy PSP w Goszczynie.
 2.  Chęć podjęcia wolontariatu należy zgłosić pracownikowi Biblioteki Szkolnej.
 3.  Chętni uczniowie są zobligowani do przedłożenia pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych na udział w wolontariacie szkolnym.
 4.  Przed rozpoczęciem wolontariatu kandydat ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem Wolontariatu Biblioteki Szkolnej Publicznej Szkoły Podstawowej w Goszczynie.
 5.  Pracę wolontariuszy organizuje oraz nadzoruje pracownik Biblioteki Szkolnej.
 6.  Wolontariusz pracuje ochotniczo i bez wynagrodzenia.
 7.  Terenem działania wolontariatu jest Biblioteka Szkolna.
 8.  Do zadań wolontariuszy należy:
 • pomoc w przygotowywaniu imprez czytelniczych, wystaw, lekcji bibliotecznych;
 • promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży PSP w Goszczynie;
 • pomoc w innych pracach bibliotecznych.
 1.  Wolontariuszowi przysługuje prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia o wykonywaniu świadczeń wolontariackich i opinii o wykonywanej pracy.

 

Zgoda rodziców lub prawnych opiekunów dziecka na udział w wolontariacie w Bibliotece Szkolnej PSP w Goszczynie

Ja niżej podpisany ………………………………………….…………………………………………. wyrażam zgodę na aktywny udział córki/syna ………………………………..………………………………………… w wolontariacie na rzecz Biblioteki Szkolnej PSP w Goszczynie.

TAK / NIE

W razie potrzeby proszę kontaktować się ze mną osobiście/telefonicznie:

Telefon: 

 

…………………………………..                                        ………………………………………………………………..

 (data)                                                                    (podpis rodzica/prawnego opiekuna)


 

Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w wolontariacie

 

Zaświadcza się, że uczeń/uczennica  …………………………………………………………………………………..

(imię i nazwisko)

pracował/pracowała jako wolontariusz na rzecz Biblioteki Szkolnej PSP w Goszczynie.

Wolontariusz wykonywał następujące świadczenia:

Wolontariat rozpoczął się ………………….., a zakończył się ……………………… .

                                                    (miesiąc, rok)                              (miesiąc, rok)

Wolontariusz wykonywał świadczenia w łącznym wymiarze godzin ………… .

Potwierdzenie zostało wydane przez Bibliotekę Szkolną PSP w Goszczynie. 

 

…………………………………………………………

(czytelny podpis osoby upoważnionej)