Nabór do zerówki i klasy pierwszej szkoły podstawowej

Opublikowano: piątek, 24 styczeń 2020

Publiczna Szkoła Podstawowa w Goszczynie prowadzi nabór dzieci do oddziału przedszkolnego (zerówki) i klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021.

Wymagane dokumenty, które należy złożyć w sekretariacie szkoły do końca marca, w celu przyjęcia kandydata do zerówki i pierwszej klasy szkoły podstawowej oraz właściwego zaplanowania organizacji pracy szkoły w przyszłym roku szkolnym.


Publiczna Szkoła Podstawowa w Goszczynie zakończyła pierwszy etap naboru dzieci do oddziału przedszkolnego (zerówki) i klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021. - Lista przyjętych osób


 Załączniki do pobrania:

Wniosek dla kandydata do oddziału przedszkolnego (doc)

Wniosek kandydata do oddziału przedszkolnego (pdf)

Wniosek kandydata do klasy 1 Szkoły Podstawowej (doc)

Wniosek kandydata do klasy 1 Szkoły Podstawowej (pdf)


ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.2020 Wójta Gminy Goszczyn

z dnia 27 stycznia 2020 r.

w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz  postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021, dla których organem prowadzącym jest Gmina Goszczyn.

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 29 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506  ze zm.) zarządza się co następuje:

§1

Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021, dla których organem prowadzącym jest Gmina Goszczyn w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia.

§2

Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz  postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021, dla których organem prowadzącym jest Gmina Goszczyn w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia.

§3

Informację o terminach przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego obowiązujących w roku szkolnym 2020/2021 podaje się do publicznej wiadomości  poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz udostępnienie na stronach internetowych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Goszczyn.

§5

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych   oraz publicznych szkół podstawowych.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz  postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych w roku szkolnym 2020/2021, dla których organem prowadzącym jest Gmina Goszczyn

l.p.

Czynności rekrutacyjne

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 2 marca 2020 r.

od godz. 8.00

do 1 kwietnia 2020 r.

do godz. 15.00

od 1 czerwca 2020 r.

od godz. 8.00

do 16 czerwca 2020 r.

do godz. 15.00

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola publicznego lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności ustawowych

do 3 kwietnia 2020 r.

do godz. 15.00

do 18 czerwca 2020 r.

do godz. 15.00

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

6 kwietnia 2020 r.

do godz. 15.00

19 czerwca 2020 r.

do godz. 15.00

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 7 kwietnia 2020 r.

od godz. 8.00

do 16 kwietnia 2020 r.

do godz. 15.00

od 22 czerwca 2020 r. od godz. 8.00 do 25 czerwca 2020 r.

do godz. 15.00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

17 kwietnia 2020 r.

do godz. 15.00

26 czerwca 2020r.

do godz. 15.00

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021, dla których organem prowadzącym jest Gmina Goszczyn

l.p.

Czynności rekrutacyjne

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do publicznej szkoły podstawowej, wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 2 marca 2020 r.

od godz. 8.00

do 1 kwietnia 2020 r.

do godz. 15.00

od 1 czerwca 2020 r.

od godz. 8.00

do 16 czerwca 2020 r.

do godz. 15.00

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcia do publicznej szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności ustawowych

do 3 kwietnia 2020 r.

do godz. 15.00

do 18 czerwca 2020 r.

do godz. 15.00

 

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

6 kwietnia 2020 r.

do godz. 15.00

19 czerwca 2020 r.

do godz. 15.00

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 7 kwietnia 2020 r.

od godz. 8.00

do 16 kwietnia 2020 r.

do godz. 15.00

od 22 czerwca 2020 r. od godz. 8.00 do 25 czerwca 2020r.

do godz. 15.00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

17 kwietnia 2020 r.

do godz. 15.00

26 czerwca 2020 r.

do godz. 15.00